Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Uzávěrka objednávek je vždy k 15. a poslednímu dni v měsíci.

Potraviny skladem nejsou, objednávají se vždy v těchto termínech čerstvé.

 

 

Veškeré informace a dotazy k objednávkám pište výhradně na email 1kerplova.martina@seznam.cz

 

 

 

 

Pečivo MetaX, které obdržíte prosím co nejdříve naporcujte do sáčků a dejte zamrazit, aby Vám vydrželo co nejdéle - toto pečivo je opravdu čerstvé a má trvanlivost pouze 14 dní.

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU PKUSHOP.CZ

provozovaného Martinou Kerplovou, IČO: 71135731,

se sídlem Luční 0135, 251 64 Struhařov

 

1. PREAMBULE

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.pkushop.cz/ (dále také „eshop“), který je provozován Martinou Kerplovou – „PKUshop“, IČO: 71135731, se sídlem Luční 0135, Struhařov, 25164 („PKUshop“ nebo „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím a jeho obchodním partnerem („Kupující“) v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě http://www.pkushop.cz/.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád uvedený v článku 8 těchto VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. DEFINICE

 

2.1 Prodávající

Prodávajícím je Martina Kerplová – „PKUshop“, IČO: 71135731,  se sídlem Luční 0135, Struhařov 25164.

 

2.2 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je, nad rámec ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy o prodeji zboží v internetovém obchodě http://www.pkushop.cz/ („zboží“) s Prodávajícím („Kupní smlouva“) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se, nad rámec ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku, rozumí:

* osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti);

* osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku);

* osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); a

* osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto VOP.

 

2.3 Kupní smlouva

Smlouva kupní, případně směnná či jiné smlouvy dle občanského zákoníku, o prodeji zboží v internetovém obchodě http://www.pkushop.cz/, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.

 

2.4 VOP

Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.

 

2.5 Eshop

Internetový obchod http://www.pkushop.cz/ provozovaný Prodávajícím.

 

2.6 Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2.7 Zákon o ochraně osobních údajů

Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.8 Zboží

Zboží prodávané v eshopu Prodávajícím Kupujícímu.

 

2.9 ČP nebo Česká pošta

Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565, jako provozovatel poštovních služeb.

 

2.10 Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008/ES o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (odesláním závazné objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s

dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Prodávající prohlašuje, že nebude osobní údaje Kupujícího poskytovat třetím osobám či je jakýmkoli jiným způsobem sdílet nebo zveřejňovat. Po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího, a se souhlasem Kupujícího, může Prodávající poskytnout část osobních údajů (tj. např. adresu, telefon) Národnímu sdružení PKU a jiných dědičných metabolických poruch.

 

Prodávající, jako správce, tímto informuje Kupujícího, jako subjekt údajů, a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, že Kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícího, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat také na emailové adrese info@pkushop.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

 

Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky; Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na email zadaný Kupujícím, na vznik Kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Prodávajícího s Kupujícím písemně potvrzené oběma stranami, nebo ze zákonných důvodů.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém, případně v dvojjazyčné verzi českého znění se zněním úředního jazyka Evropské unie, který si zvolí Kupující; v takovém případě si však Prodávající vyhrazuje, že v případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito dvěma jazykovými verzemi bude znění české. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření Kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

 

5. CENA A PLATBA

 

Nabídka a ceny uváděné na eshopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v eshopu nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v článku 6 těchto VOP. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného, na základě příslušné volby Kupujícího. Jako cena při uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

* platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese Prodávajícího;

* platba předem bankovním převodem;

* platba na dobírku.

 

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci; tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží. Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech je zboží expedováno do 5 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření Kupní smlouvy dle článku 4 těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující způsoby dodání zboží:

* osobní převzetí;

* Česká pošta („ČP“);

* Zásilkovna

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 

7. ZÁRUKA A SERVIS

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, nejedná-li se již o zboží použité. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty, pokud tato uplyne dříve než za 24 měsíců od dodání zboží.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

1.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

* v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; pokud toto není možné, pak

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; nebo

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) či b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy;

 

* v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy;

* v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy;

 

* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy.

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy 1kerplova.martina@seznam.cz

, či osobně v provozovně Prodávajícího, neprodleně po výskytu vady.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

* vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího;

* prokazatelných nedovolených zásahů do zboží;

* na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;

* vady způsobené vlivem vyšší moci.

 

10. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Vzhledem k charakteru uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Kupní smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a Kupující tak není oprávněn odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy o prodeji zboží, které:

* podléhá rychlé zkáze;

* bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; nebo

* bylo dodáno v uzavřeném obalu a Kupující jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

 

V případě výše uvedeného odstoupení od Kupní smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

 

Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z Kupní smlouvy na třetí osobu.

 

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy a/nebo z VOP, případně v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pro účely smluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008/ES o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) („Řím I“) Prodávající a Kupující zvolili rozhodným právem pro Kupní smlouvu a tyto VOP právo české. Touto volbou není dotčen čl. 6 nařízení Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Kupní smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Kupní smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují pro případy smluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, že v případě jakéhokoliv sporu, že v souladu s čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012/EU o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), sjednávají výlučnou příslušnost Městského soudu v Benešově pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s Kupní smlouvou a VOP výlučnou pravomoc Městského soudu v Benešově.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.